Volg num mer Korte inhoud 2ÖG 281 Gea.otaten van btrecht .cif d Binanciën. 282 2Ö2 28<+ 285 286 fa.Gebr.van Does burg te ut re oirt. f sylnoest ..olter Bakker ar chitect te.Baarn. Miriiste- van aoci ale Zaken. uirecteur van Ge meentewerken ueelen. meue in beginsel geen bez«aar ie nebben tegen liet raadsuesluit van 23 uan.19/64e afci.no.21/448 tot wijziging, van de gemeente-begroeting voor )9>o ejfi het daaru^ oehoorend besluit tot wjzi- ging van de begrooting van het wegen fonds VvOI 1b5ö- deelt mede dat het blijkens schrijven van Burgemeester en wethouders aan net nocfl van de o.l. school aan se Baetzlaan cld. 25 April 1955, 4e afd.no.^bGO, ten be hoeve van de o.l.school Beetzla.n voor de aanschaffing en net onderhoud va- leerboeken, leermiddelen enz. beschik baar gestelde bedrag ad j .32b,= tot rie den met j .15)06 is overschreden. dat z. :en der deelen mede van perceel nurgGrothestra t o4 gesommeerd net kuis te ontruimen 6 dagen. bewoonsters nebben o innen verklaart zich bereid tot grondafstand voor Ziji perceel, indien van gemeente wege een betegeld xrottoir wo^dt aange legd, waarvan de kosten worden gedra gen door de gem ente. De directeur van Gemeentewerken hi< jromtrent advies uit brengt dd b^ schrgvej 25 ban.lSpb, no.1G93> aangevuld bi schrijven au. 2o Bebruari d.a.v. verzoekt te mogen vernemen, zulks na mens zgn oparachtgeefster e j .B.^.mui- pers, krugerlaan 2b, te Baarn, ol' op perceel sectie B.no.löG4 gelegen aan de kmersfocrtscnestraat een landnuis mag worden gebouwa. De directeur van gemeentewerken brengt terzake advies uit bij rapport van 2.1 Bebruari iz>6, no1/ a deelt mede, dat administratieve werk zaamheden niet in aanmerking komen om met Ej'kssubsidie bij ij ze van vlerken voor den steun te worden uitgevoerd. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de nocrl digeteekenmgen en auviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 137