0 Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 2ö7 2öb 2Ü9 290 directeur van Ge- eentewerken hh,Jouw vex J tJ o- seph '"Ce ocest n.van Joort, omits weg 21 Goest •directeur Gemeen tewerken 291 Directeur van Ge-j meent«werken zenat opgaaf van de in 19pb verleende credieten die gedeeltelik naar den dienst 19pb moeten worden overgescnre- ver: zendt, voor zoover bekend een nadere motiveering van de aangroeiïng van de. xiuuracnterstand voor. rare vere .niging verzoekt mede namens andere bewoners van den dmitsweg verbetering van dien weg, alsmede aanbrenging van meerdere st raatverlichting omtrent deze aangelegenheid port uitgebracht bg scuri„ven directeur van Gemeentewerken bruari 19^6, no.1107» wordt rap- van den du 2b- i?k deelt mede dat k.henoog, 3Öa te Joest, niet heeft nieuwstraat voldaan aan het bepaalde in de voorwaarde van het besluit van J.en dd. 24 dept. 19^3," no.25 waarop nem ontheffing is verleer van art. lp der bouwverordening, aange zien de taknenbossenloods nog steeds niet verwijderd is. Geadviseerd wordt tot nem een aanschrijving te richten. deelt mede, dat d.rilot, iorenstraat 1 te ooest niet heeft vclaaan aan de be paling. verbonden aan ue nem verleendel vergunning tot net opricnten van een bergplaats aan de hen bliealaan. Gead viseerd wordt tot nem een aansciir^vingj' te ricnten. og

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 141