BESLISSING Afdeeling A 3 Aanmerkingen en No. jcx uen neer "ethouder ^penuare -ernen -wordt medege- V V 3elü dat uit net crediet voor wegenaanleg op 't nart DtJ eenige vemen moeten worden uitgevoera. niervoor /hl i./ vn ae begroetingen spoedig te verwachten. te overige redieten runnen voor zooveel nooaig voor overschrijving orden voorgedragen. neer douwenberg komt als vertegenwoordiger van net es tuur der oningbouwvereeniging op uitnoodigirxg in e verguuerin0neer aen Voorzit ter vetnoaaer uasiiie) y oidt aan aen neer oou^enoerg medegedeeld, dat liet dol-',f -0.16/ ege den indrun neeft, aal ae Dewoners van bt.Joseph oedwillig de huur niet oetalen. Je neer douw enberg eerlegt deze meening en toont aan dat de nuuiacnrer- tand in nooi' .z- uk valt te constateeren bij nen die hans in de steunregeling zijn opgei omen en vroeger door aatscnappelijw. nulpbetocn werden ondersteund, toen werd e huur niet ingehouden evenals dit thans nog net geval s bg on .eroteunden door kaat sciiappel^k Hulpbetoon. De eer Couwei berg toont voorts aan dat de bewoners alles oen om naar oms^and ghde ae naur geheel of gedeelte- ijw te voldoen, en dat het bestuur zooveel mogelijk tracht en huurachterstand te vermindererDe Voorzitter dank. en heer douwen berg en zegt een anderen lijn te neb oen ekregen op den gang van zaken bij de woningbouwvereeni- ing "bt.Joseph". esloten wordt adressant te berichten, aat de bmitsweg oor eenig ondernoud in aanmerking zal worden gebracht n aat de uitbreiding der verlicnting in overweging zal oraen genomen tegelijk met andere uitbreidingen. ay V 4 kbüxx .esloten wordt tot ÜW een aaneenrij ving te ricnten. i? <J.r V \>r$. sloten wordt tot een aanschrijving als door oen Jireo- Jf- ur geadviseerd. tm V uu

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 142