Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhou 292 295 294 295 296 297 29Ö 0 .BosVredehof- straat 9 Joest B..Vijman, Banning- straat 40 te OoejSt -•-a a t s chapp e 1 ij k hulpbetoon -directeur van Ge- meent ewerken Directeur van Ge meentewerken Je Voorzitter. Bestuur van de Ve tot bestrijding de b c te a o s t raagt riogmaal: toestemming vernoop van melk per glas op gelegen voor zijn perceel adi hofstraat ,oor uen het terras, I ue Vrede- j verzoekt ontheffing van het bepaalde in art.1> der bouwverordening ten behoeve van een aanbouw aan zijn woormuis tot opi een afstand van 1.20 k. uit de achter erf afscneiding. Je Jirecteur van Gemeentewerken adviseer bij schrijven van 10 Januari 19/6, J 0.2/1, de gevxaague ontheffing te verleenen. bericht 6een bezwaar te hebben de Kos ten verbonden aan het beschikbaar stel- len van pootgoed en Kunstmest aan arme ■gezinnen voor haar remening te nemen, mits t-rz.t. de gemeentel /e subsidie metl het bedrag dier kosten wordt verhoogd. deelt mede dat G.v.d.noef en D.Ch.btam ontheffing behoeven van net bepaalde la 'J art.ö der bouwverordening zulks in ver band met den voorgenomen bouw van 2 dub- bele woonhuizen aan den .oigendoraweg op perceel sectie G.no.5611 geu. xerzake wordt geadviseerd ontheffing te verlee nen onder voorwaarde van grczdafstand en storting in het wegen fonds. bericht omtrekt de aanbieding van een strook gronds tussen.en /erl.x;ostweg en Yerl.bchoolweg door ae Gebr.xohl tegen [een pr.jS van j 0,^60 per k2Geadviseerd wordt o.rn. om vóór eventueel tot aankoqo wordt besloten de Gebr.Bohl in ke.-nis te stexien met de beoogue bestemming. stelt voor den Jireoteur van Gemeente werken te maentigen ae waterleiding in de o.l.school te Goesterberg te doen herl stellen waarvoor een crediet groot j.65,= wordt toegekend, net rapport dd. 19 kebr.l95° van 6 en Directeur van Ge- meentewerken heeft op deze zaan betrek king. verzoekt een bijdrage uit ue gemeentekas in nosten van verpleging van x'ieter Da«- e over een tijdvak van 72 dagen ^21 bet t/m 51 xiec.1955) ten bedrage van j - 2^7,60 en over een tijdvan van 111 dagen (1 Jan> t/m 20 npril 19/6) ten bedrage van 366,50. i n ■V 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 143