BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen o r u e ri et terra; e «rede- paalde in behoeve ie tot cp achter- ra adviseer 6h o2/ 1 leenen de kos- aar stel- aan arme nemen bsiaie metI erhoogd Chctam paalde in i s in ver van. 2 duu- omweg op terzake e verlee- afstand Besloten wordt adressant te berichten dat nee college Jls< - een vrijheid kan vinden de gevraagde toestemming te ver-. I V h 4 leenen e vergadering handhaaft haar afwijzend besluit tot ver- p? leerling der ontheffing op grond, aat ue afstand tot grens af scheiding slechts 1 2C M. zal kómen te bedragen 'V in plaats van 5 heter. Van de meaedeeiing wordt kennis genomen* voorts wordt Jj. besloten aan den neer ..etnouder van openbare we ritendie .Jjy deze aangelegenheid behartigt, een crediet te verleenen pj van nar* «DdiajinB GrUiirhl^ (j 1 .OOG y j besloten wordt de gevraagde ontheffing te verleenen, ori- t2 der voorwaarde van storting in net wegenfonds van een bedrag groot 44 x .12,= is j .520,= voer aanleg en 44 i 2,= "is j voor endernoud van den nigendemweg to taal j .616,=. Voorts zullen de aanvragers ter verbree ding van den ,»eg een strook grond moeten afstaan ter lengte van ongeveer 44 taal ongeveer 1 ÖG ...2., ike voorwaarden. i:i. en ter ux een en ander ïpte van 4.1 onder de to- ge bruine lij van een stweg en hl t eg en adviseer! o t aan nc cpj ke.. nis emrning. emeenle iding in e doen hep-M root pport dd< >J van U-e- n betrek- I neent enasl iet er haah x 21 cotj. an j .2 en (1 Jabj- van isesloten wordt aan den Kaad voor te stellen van het per ceel sectie n.^o.2115 de stroox grond ter grootte van alm. 455 k2 aan te noopen voor uen pr^s van j Ü,bü per .i2 een en ander onder de gebruixei^xe voorwaarden. fordt besloten Besloten wordt in de te betaler verple egxosteri over 1CJ;>5 een bedrage te verleenen van ;.1üo, eveneens over gemeld tijdvak Van verpleging in 1b>3b wordt een t* O/fi k' L|| l. V cv "Ma b i i— \9 cJi I' V drage van 100,= verleend. Voorts zal van den vader van haarie getraent woruen een bijdrage in de terzaxe ge- v erK.r.jgen 0 maaxte xcsten te ij

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 144