l Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte i n h o u ^11 De griffier van het Ambter.arenge-j richt te 'sGraven-f- hage 312 vethouder openbare 'ft erken -ethouder Openbare -erken deelt mede, dat ue behandeling van het twistgeding tusschen .1 .h.Busch contr 3. en van Doest ter openbare terech zitting zal plaats hebben op Vrijdag 1p Maart I9pb, ^es namiddags te uur. De stukken liggen vanaf 2 Maart 193o gedurende 6 werkdagen ter inzage van belanghebbenden Bij schrijven van den griffier van het gerecht van j> «.aart 193b -»o.tp2/l>7 is de termijn van inzage der processtukken nader bepaald van 4 t/m 10 Maart 193b» deelt meae genoodzaakt te zijn geweest een schuilkeet aan te schaffen voor ar beiders werkzaam in werkverschaffing i meer in het bijzonder aan de wegen. In overleg met den Directeur van Gemeente werken heeft hij een rollende keet aan- j geschaft in den vorm van een verhuiswa gen. \,jQ kosten bedragen /.2CU, bpre- iter verzoekt goedkeuring op dezen aan koop vraagt het oordeel van de vergadering omtrent eventueele verpacnting van een stukje grond op net hoogt der Doester- berg voor plaatsing van een consumptie tent i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 151