num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud )e Voorzitter. on ing st i c ht i ng "Ons Belang" te Amersfoort o io o d e r C.f.van Beest, Rademakers traat 20 ooesterberg. Commandant 'Vrij willige Brandweer! boesterb^rg JG.fla per ooes t n.luister Vrede- nofstraat 2j, ooest I adviseert den inventaris der brandweer- centrale te Ooesterberg tegen brardscj de te verzekeren voor een bedrag van izendt antwoord op schreven van burge meester en wetuouders i 20 februari •a aiu.no.4po0 betreffende brand- verzexering narer complex woningen te aoesterber^ ;t e Hingen d elt mede dat de veronde, geuit in net scnri0ven van net college van 2b februari i 9^6 geen feiten zijn waarop betaling zou moeten volgen en merkt op dat achter de voor nera besten^ de zendingen vleesch in blik in net be trokken register geen handteekening ivoor ontvangst is 'vermeld. doet toekomen e n afscnrift van een i verleende onthefi'ing ingevolge de x.ucni- vaart-vet ten aanzien van tiet perceel u' 'rio.ijjl en verzoekt nem toestemming te verleenen tot net exploiteeren va- ee- ikiosk op genoemd perceel zei ut ja. rverslag over i9p5 n op nat v-rleej en van toe stemming aan C.dos /oor den verkoop va:i 'melk cp mat terras van z^n perceel v rzoez-t ver^u. nin voe r douw van een werkplaatsje aan de üieuwerhoek- straat acuter perceel genummerd 9* Je directeur van gemeentewerken adviseert bij schrijven van 4 maart 19^6, r:0.26/11, afw^zend verzoekt ij; de baKwer,„ ge v es tl ga aan del van '«e ede straat 4p een muurtje te mogetj sloopen Je directeur van gemeentewerken advi seert bv s-cnrigven van -j kaart 19ponc* 2b/ 12 or.der voorwaarden -.et verzoen 'in te willigen. i U KjC^'iOtiiü st Birkstraat 4p, ooest j 00 G HU I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 155