f I V h V lW. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen nidweer- ardse r van :>urge- aruari brand- xer: le Dll ege :i z '.„.n ar) er: best: ez- het be- ee n ie buenk r c e e 1 ij :aing te V'ds.. ee/ Conform het te.i voorstel var: dan voorzitter wordt beslo - Woc/tT. /J y O Goedgekeurd wordt dak de Wor;ingstichtinfc "Ons Belangd cdf nare eigendommen gelegen aan de Amersfoortscneströnt verzekerd voor een som van j .2^0.000,= zulks met in gang van 2b c'ul'i a.s. he nadere voorstellen va. het Bestuur worden ingewacht. ^?U. Yü'o uen heer uooder zal worden verzocht ten spoedigste de weerlegging waarop nij doelt in zgn brief van y iVicict rt 19.?b te verstrekken. cc*£<r^ k* <jj nes loten worat aen Baud geen voorstel te doen tot ver- huring vau gro id, teneinde daarop ue betreffende ki- y osk te plaatsen, doen den burgemeester in overweging V mfx te geven telkens voor j dagen een vergunning krach tens artikel ?7 der Alg.Politieverordening te geven, net verzoek zai in verband daarmede in handen gesteld worden va. den Inspecteur van politie ter voorberei ding. toe koop va: eel uw van hoek- 9he viseert 0.26/11,1 ;u aan, as te moger. udvi- 9^0, no> ■zoek in va. het verslag wordt kennisgenomen, net zal eveneens ter kennisname worden aangeboden. de. hand net ingenomen afwijzende standpunt wordt gehandhaafd[t- Jj- Conform het aavies van aen directeur va:, gemeentewex- Jh. kea wordt op het verzoek afwijzend beschikt. u\ GOi.iorm net advies van den directeur van gemee^tewar- A\, ken wordt op het verzoek gunstig beschikt. v «m a4 ryflyirl Amnian vol ;ji.o qqi n o mn v-p n r> rt.onn .ti es T. ro "h r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 156