Volg- num- Afzender of voorsteller Korte inhoud Datum mer Gedeputeerde ola ten. Idealer- nede dat nuatscnappelijn nulpbe- toon te boest de kosten ,,al raceten be stalen van ue verpleging vun oonax. Molt- ■man. 323 Minister van fi nancier jdoet cpg; - f van de som der belastingop brengsten over net boekingst.juvak 1 ypp/ i voor ue vaststelling van ue gewo ne bedrage uit net wericlocsheidssubsi- dief'onds 224 32b 32b 327 228 ^f deeling fin ar.- j cie: ter secreta rie. Gedeputeerde sta ter. de r. v .retroleut: inj. "ihe ïexas borapang" te s-Gr|a venhage Vereeniging "does V ooruit Afdeeling finan ciën ter secreta rie jueelt meue uat ue brandverzekering van snet ontwerp-uitbraidingsplun op 2ö rt 193b einuigt. ueelen mede dat zi„ niet langer bezwaar zullen manen tegen net besluit v^n 12 P 11 1bp5ie afd.no.3338, indien dat zal worden gew^zigd in den zin als in den brief van 2o Januari ib3b, '1e ai'u nc3338 aangegeven. verzoekt vergunning tot net uitbreide* van de bestaande benzinebewaarplaats door het vervangen van ae door handkrad; aangedreven; aftappomp door een aftap- 'pomp in werning gebracht door een elec- tromotor van 1/3 I.a. op/in perceel ihirkstraat 3 kadastraal bekend in secti iG. no1508 - ipbb» jJe commandant der vrijwillige brandweer !var. ooest en de directeur van gemeente-! werken urengen gunstig advies uit. Iverzoekt aanesie te uetuigen ac. ii 00/1 'door haar aan de uirectie der neder- jlandsche spoorwegen te Utrecht gericht iverzoen om Wijziging te brengen in uen treinenloop en wel door het inlasschen van enkele treinen. g van de va st i enting tot! nerinnert aan de vervullin cature in net bestuur der beheer van net doester natuurbad, ont staan door net bedanken van den neer G.n.Veenstra als liu van dat bestuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 157