7 /fa. 3 9*oe/r m. ulpbe en he li hol1 - tingop- k gewo- subsi- ng van 28 bezwaar en dat ils in e ai-a ^reiden Laats ïandkrachJ ii tap m elec- reel Lr. secti andweer ameente-i i t :i een eder- gerioht in den assohen i de va- li irig tot dont- neer BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerkingen nS. ae Gedeputeerde btuten aezer provincie zal werden medegedeeld dat net maatschappelijk hulpbetoon bereid is cie betreffende kosten te betalen. kennisgenomen Tot ver Ier.ging wordt besloten. Voorts zal ue betref fende maat schappv wor,.en verzoent tegen betaling van de gebruiK.elj.jne premie in ae polis de clausule op te nemen bat net plan verzeneru .s overal waar het zien ter plaatse bevindt. Besloten wordt thans reeds j .200,= uit te betalen als vergoeding voor uen opslag van materialen, doch den Baad in zijn eerstvolgende vergadering alsnog voor te stellen daartoe te besluiten. Voorts zal den Baad worden voorgesteld tot uitkoop van erfpacht te besluiten voor een bedrag van /.4C0,= zulks onder intrekking van het terzake reeds genomen besluit dd. 12 April ly^b» ue gevraague verdunning wordt verleend 7 Jj V V Besloten wordt aan Gedoeld adres adhesie te betuigen. 7 1a' llCl1! Aan aen Baad zal ter vervulling in de ontstane vacatu re de navolgende aanbeveling worden aangeboden: 1 B.van -.eden, te boest; 2« B.van Bluente ooesL. stuur 'uil 12

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 158