num- Afzender of voorsteller Datum mer i Korte inhoud 529 De Voorzitter. y$Q .Je Voorzitter. 351 .Blom en v.d.Aa, te Amsterdam. jacht het gewenscht dat een der leden van het college de verdediging op zich neemt in net twistgeding tusschen W.P. ih.Busch contra B. en van noest ter openbare terechtzitting op Vrijdag 1j haart 1jpb des namiddags j uur. ideelt mede dat rn„ met aen heer B.d3 H5 ner, hoofdbestuurder van den ederlanc jschen ühr. Bond van Personeel in Publi in en dienst een onderhoud heeft genad j jzake liet verleenen van een rijwieltoela jaan het technische personeel van net gasbeargf. Aaarb.„ is naar voren gebrac !de onbill^iiheid aie zouue 0 es taan omdé alleen de meteropnemers een rijwieltoe- llage genieten en niet de overige bij h< gasbedrijf werkzaam zijnde vanmens enen. ,/ethouder de Brugn verklaart uat een deugdelijk rgwiel voor laatstgemelue pe sonen bij net gasbeuxijf aanwezig is, z< dat zJ geen aanspraan Kanner.. maken op rijwieltoelage deelen mede uat zg ingevolge opdracht va den heer \i .P .Seldexbeek hebben zorggedragen voor de verlenging van d verzekering tegen brandschade van de zien in i.et raadhuis bevindende schil dexijen 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 159