num- Afzender of voorstelier Datum Korte mer 31 t'rov.ïïtr .blectr -y Kamen s de Directie der P»U.k«M.komen op üitnoodiging in de vergadering de heerez Kokkert en Verhoeven. De Voorzitter be- ppreekt de door den Soesterbouvkring op 21 lovember j.1.ingebrachte bezwaren in-- iake de willekeurige wijze van plaatsing fier electriciteitsiaeter3 in de huizen, pe vertegenwoordigers der P.U.E.h.deelen zpededat in den loop der jaren, verschil JLende methodes voor het ophangen der me ters zijn toegepast. De meters verden Steeds grooter en uitgebreider tengevolge j-.er verschillende tarieven enz.met gevolg dat nu een meterbord is ingedeeld voor tlle doeleinden. Dit is uiteindelijk be reikt zoodat nu een uniforme regeling be- s taa t tn oude woningen heeft men dikwijls nog moeilijkheden, me nieuwe De terborden zijj)- ongeveer anderhalf jaar geleden ingevoerd! Ileth.de Bruijn wijst vervolgens op de hoe j:e kosten verbonden aan het verplaatsen j van een lichtpaal. Voorts vijst de -'et- houder op de wijze waarop de palen thans geplaatst zijn langs den Korte Drinkwèg. De vertegenwoordigers der P.U.E.H.deelen mede dat $oest nog voor een groot deel een oud net heeft, zoodat de palen nog staan op de plaatsen destijds voor de ritj verbreede wegen aangewezen. Gaat men deze palen verzetten, dan zijn ze niet meer g« schikt, omdat zij alsdan aan de lucht 'zit blootgesteld ge eest. Het net langs den K.Brinkweg is nu "gaar" en zal spoedig- orden vernieuwd. De kosten zijn op de begrooting der P.U.E.K.voor dit jaar uit getrokken. Dc bokpaal aan de Talmalaan. I zal door hen -worden onderzocht. De Voorzitter bespreekt vervolgens de mo gelijkheid om te komen tot onier0rondscht mabellegging. Hierop ordt door de heerei geantwoord dat kabels zeer duur zijn. Ooi de bijkomende kosten- aan huisaansluiting iijn zeer duur en moeten gerekend worden ip f.2CC.-- per perceel. Kr is wel een óverwogen de rijksweg van kabel te voor- ien doch zit stuit op groote moeiiijkhe jij den Rijkswaterstaat aangezien geen oede plaat3 voor het leggen der kabel s aan te geven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 15