Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 552 555 554 55ï 556 Ambtenarengereent ?e rechtgebied te -s-Gravenhage JH.A.Rupertge meentegeneesheer directeur van ge meentewerken J.G. Wijnand s Bi r ka straat 1ASoest. weg 5> Soest. ■doet afschrift toekomen van een bij het college ingekomen klaagschrift van H.J- vos te S'oesü en verzoekt de stukken, be doeld in art.73 der Ambtenarenwet 1929, onder bijvoeging van een inventaris in tweevoud te willen inzenden ter griffie; van het ambtenarengerecht. brengt rapport uit inzane den gezond heidstoestand van den gemeentewerkman v.Bulpen en stelt den vermoedelijken duur der arbeidsongeschiktheid op nog 3 a 4 maanden. geeft naar aanleiding van net schreven van h.Peek in overweging naast net en kele hek bij het perceel Ossendamweg 13 ,te doen aanbrengen net completeerende hek, zoodat hierdoor een dubbel inr^neK ontstaat, waarvan de kosten aa /.1G,= ivoor rekening var: de gemeente zullen :zijn. Voorts wordt geadviseerd riiet in te gaan op het verzoek cm de kosten van een voor eigen rekening door ;ge bracht dubbel inrijhek voor Ossendamweg 41 voor rekening meen te te willen nemen. Peek aar,- percee1 van ue ge- verzoekt ontheffing van het bepaalde in! artikel 0 der bouwverordening ten behoe^ ve van den bouw van een enkel woonhuis op eroeel sectie n.no.5590 gelegen aan' de Schrikslaan. Voorts wordt verzoent de kosten van wegverharding te bereke nen over 10.25 M. Be Directeur van ge meentewerken verwijst te dezer zake naar zijn rapport uitgebracht ud7 november 1955, no.1/'47. verzoekt namens de bewoners van den Balf Ikers.veg om liet puin, netwelk uit den nart weg is genomen, te mogen gebruiken ter .erbetering van den Baknersweg. hieromtrent wordt afwijzend advies uitge bracht door aen directeur van gemeente werken bij sonrijven dd5 lórt. 193", r-°* 1057 ii cj 1.10 1 XtH Kk6ÏS-;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 163