op-'rflnt BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerkingen bij het, van n.J. ik enbe et 1929,j ris in griffiei ezond- erkman ijken op nog chrgven net en- mweg 1 5 lerende inrijneK 10,= uil en liet in isten van iek aar- jrcee1 in ue ge baalde injfl sen behoef voonhuis Legen aan 3rzocxit bereke- van ge- sake naar xovember j» inmiddels opgemaakte inventaris en contra-memorie <r;- forden vast^steld. De gevraagde stuften zullen aan het 1 irnbtenarengerecht worden toegezonden. *an van Pulpen wordt verlenging van zie kt ever' lof ver- .eend voor den duur van 1 maand ol' voor zooveel korter ^7 .Is zijn ongesteldheid voortduurt. Voorts zal iiem er op<^ <Pr ;ewezen worden dat indien na gemelden termijn zijn onge- ■teldheid nog voortduurt verlenging tijdig moet worden arrgevraagd iesloten wordt aan den directeur van gemeentewa pen racnt te geven naast net enkele hek bij perceel Ossen- .amweg 1 y te doen aanbrengen iet complete er er; de hek, .oodat hierdoor een dubbel inrijhek ontstaat, I)e uosten td zullen voor renening van de gemeente zijn. ioodoende zal mitsdien alsnog volledig uitvoering wol len gegeven aan net raadsbesluit van 12 beptember 19j>4, /oorts wordt besloten niet in ie gaan op het verzoen om ie kosten van een door Peen zelfstandig aangebracht iubbel inrijhek voor perceel ossendamweg 41 voor rekening ier gemeente te nemen. Van een en ander zal aan Peek •mededeeling worden gedaan. n den Ba^r it den ebrui ken swefc ies uitga- gemeen! e- 195b, co* Besloten wordt, in afwijking van ne t verzoen aan Wij- 1 nands ontheffing te verleenen van net bepaalde in art.8 ier Bouwverordening ten behoeve van den bouw van een enkel woonnuis op perceel sectie H.n0.5598 gelegen aan ie bcnrikslaan onder voorwaarde van storting ten bat van het wegenfonds in de gemeentekas van een bedrag van f> 290, berekend naar e-ni terreinbreedte van 1j n. en bestaat uit 16 x ƒ.19,50 voor aanleg en 1o x 2,b2g voor onder iioudskoste n. Deze beslissing is van gelijke strekking als is vervallen k| die van 15 november 1995, weLke inmiddels ionfoim liet advies van uen vordt op nel verzoen van adressant directeur van ge meen tewerkeri 1 rp^sant --fWijzend besciiikt-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 164