Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 337 K.van blooten Beet 2 laar. 12, Soest. verzoekt een door hem voor tijdelijk ge bruik gebouwde opslagplaats naast zijn bakkerij te mogen laten staan. De directeur van gemeentewerken advi seert bij schrijven van 10 klaart 1959, no. 19/12 afwijzend. Voorts wordt gead viseerd van Slooten aan te schrijven de loods af te breken binnen 14 dagen na dagteekening der aanscnr/ving 333 eerstaanwezend In genieur. Amersfco: :t deelt mede, dat bij het groot e verscnil in ramingscijfers van de kosten van net maken van brandsingelsgeen voorstel aan den minister van Defensie zijner zijds kan worden gedaan, tot het verlee- nen van een bijdrage. 339 Utrechtsche Bosch- brandweer Vereeni- girig» verzoekt bij net bepalen van v/erkver- sciiaffingsobjecten aandacht te willen besteden aan het brandvrij maken vari we gen, brandstxooken en -singels of het aanleggen daarvan, 540 Ir.,;.C.van Go.cr Dir.van gemeente- werken zegl den raad dank voor zijn benoeming tot directeur van gemeentewerken in vasten dienst, en tevens het College van B. e wvoor het indienen van de desbetreff'ende voordracht aan den raad. 541 C.B.Sijsling Bosci en Duin. vraagt of het geoorloofd is in de na bi,.* heid van net natuurbad groote steenen weg te halen, en zoo ja onder welke voorwaarden De Directeur van Gemeentewerken breng 1 hieromtrent rapport uit b/ sciirijven var 5 Maart 1953, no.1040. Burgemeester en Wetnouders van Amersfoort deelen mede, dat de jeugdige werklco- zen de cursussen kunren volgen. 343 b .i elsdinger schrijver werkzaam op arbeidsovereen komst zegt met ingang van 15 April 1953 zijn dienstbetrekkixig bi„ de gemeente op. up hel koorts het do< de bet: as- de. deeld van ob verlor onder zien. Aan de d al aa voerin het sc Van hf gei. om Aan ac koop 1 zijn ve Voort gedrag is i e r i niet Beslo liet s In he d a a n gedra colle i C\1 NV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 165