1 u yjU M i%8 8- J\A téj/ t>n BESLISSING lijk ge- st zijn advi- 1956, t gead- ijven de gen na eiscnil van het >crstel ;ijner- verleeJ rkver- •»villen i van we- of het noemmg en in ollege van de den raad. de nabij* I steenen I welke Afdeelinq Aanmerkingen up net verzoek van adressant wordt afwijzend beschikt, koorts zal nem een aanschrijving worden gezonden tot het doen afbreken binnen een termijn van 14 dagen, van de betreffende loods. i kl« h Aa den Eerstaanwezend Ingenieur zal worden medege deeld dat door de door nem gedachte werkwijze de waarde van object van werkverschaffing voor deze gemeente zal verloren gaai., mitsdien zal van net voeren van verdere onder handelingen over deze aangelegenheid worden afge zien. Aan de betreffende vereeniging zal worden medegedeeld dat aar. deze aangelegenheid reeds ge ruimen tijd uit voering wordt gegeven. net schrijven kan voorts worden gedeponeerd. Van liet aan genomen het college gerichte schrijven wordt kennis n brengt .rijven var rerklco- I9pb zij ra te op Aan adressant zal worden medegedeeld dat niet tot ver- tk-j koop van steenen meer wordt overgp^an en mitsdien op ■zijn verzoek afwijzend is beschikt. Voorts zal den directeur van gemeentewerken worden op gedragen de veldkeien te verzamelen en te bestemmen tot siering var; de eigen plantsoenen, zoodat tot verkoop niet meer wordt overgegaan. Besloten wordt de jeugdige werkloozen die ad ch hebben aangemeld van een en ander in kennis te stellen. liet schrijven wordt voor kennis geving aangenomen, in net schrijven waar in nelsdinger mededeel, ing wordt g - n j daan van dit besluit zal vermeld worden cat de hem op- /u gedragen werkzaamheden st eed s tot tevreda. heid va h het'' 1 college werden verricht. W Tl*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 166