Afzender of voorstelier num mer deelt mede Lx na en van uer 345 346 Gemeente-secreta ris De Voorzitter. De Directeur van Gemeentewerken. voorheen pachter van het parkeerter rein te Soesterberg mondeling heeft verzocht het parkeerterrein te mogen gebruiken tot wederopzeggens toe en geheel voor eigen risico. stelt voor met de eigenaren van net monnikenbosch in onderhandeling te treden omtrent aankoop door de gemeen te zulks in verband met de omstandig heid dat door de aldaar plaats gehad hebbende brand de aanwezige beplanting vrijwel geheel is verwoest en daardoor het natuurschoon ter plaatse ten zeer ste word;- geschonden. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld va de noodige teekeningen en adviezen. Goed rein gen Conf 0 aan d Gelet J5/J6 wordt 2/356 no1/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 167