Volg- num- Afzender of voorsteller j mer i Datu m 347 348 Air.v.Gen.werken ^►Pasmanagent ran politie 349 pirGen .werken"-'* 350 351 Best.v/d afd.Soesi v/d A.B.en I.B. alsmede het best. v/d C.B.T.B. R.C.van Buydam Korte inhoud verzoekt uitbetaling van het te weinig laan hem uitbetaalde salaris ten gevol- ige van zijn aanstelling ingevolge de salarisregeling van 21 December 1934, welke regeling de koninklijke goedkeu ring nog niet verkregen heeft. zendt adviezen tot betaling van den laatsten termijn der aannemingsoom ad 165»= (3^ a/° van I 550. wegens ver richte werkzaamheden (schilder-, saus en behangwerkenaan de gemeente-gebocn wen aan de fa*J.van Schaik en Zn. te So est bericht, dat tegen verhuring van een perceeltje grond, groot 220 1.12kad.bsn' kend als sectie li no.5366 ged. en ge legen aan den Dachtegaalweg onder de gewone voorwaarden geen bezwaar bestaat. verzoeken aan den Raad verbetering van de verschillende landwegen in deze ge meente, zooals Groote Melmweg, MaatwegJ Peter van den Breemerweg, Klaarwater- weg, Oude Grachtje e.a. De Dir.v.Gem.werken brengt bij schrij ven dd.lu Maart j.1. nu.1116 hierom trent rapport uit. verzoekt naar aanleiding van moeilijk heden, weli-.e zicil voordoen bij de ver krijging van een hypotheek om twee maar den uitstel van betaling van de koop som van het door hem aangehecht en per ceel aan de Schrikslaan, kad.bekend al sectie H no.5506. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 171