/7U sjyt BESLISSING Afdeeling en No. weinig gevol ge de 1954, joedkeu- 1 den 3Qom ad ;ns ver- saus- ;e-geboa- Mn. te an een kad.ben en ge- der de r bestaat. ring van deze ge- Maatweg, rwater- schrij- .ierorn- Besloten wordt het te weinig genoten salaris alsnog uit te betalen. ïot uitbetaling van den laatsten termijn der aanne- hlA mingssom ad 169.wegens verrichte werkzaamheden aan de gemeente gebouwen door de fa.Jv.Schaik en Zn //ip.'^Ofé te Soest, wordt besloten. k MM Besloten wordt het betreffende perceeltje aan J. hoorlander te verhuren tegen een bedrag van 1.= per jaar, behoudens goedkeuring van G.S. en nadat Boorlander medegedeeld zal hebben zich hiermede te kunnen vereenigen. Aan den Baad zal worden voorgesteld B.en Wte aachti4 gji gen aan de adresseerende bonden te berichten dat de net adres bedoelde wegen in behoorlijken staat van on derhoud zullen worden gehouden. ilijk- 10e j de ver twee maar le koop- ïten per- bekend al Goedgevonden wordt ten aanzien van Buy dam een tegemoet- nemen, daar deze geacht kan in staat te zijn om op tijd het besluit van B.en het college tomende houding aan te worden door onmacht niet den grond te betalen. «V. dd.27 november 19 99 Aangezien is en vervallen niet meer tot dezen verkoop bevoegd is ingevolge het ieuwe machtigingsbesluit zal aan den Raad worden voor-j gesteld thans tot verkoop aan makelaar Man of diens nader te noemen lastgever over te gaan en daarbij een uitstel van betaling van 9 maanden, derhalve tot 16 juni 19^6 toe te staan. Vanaf 16 Maart 199b zal door den kooper een rente van 5 i° van de koopsom gefix-eerd op een bedrag van 75»= per 9 maanden, bij vooruitbe-l taling te voldoen, behoudens latere verrekening, ver-i schuldigd zijn. Be op 22 november 1995 gestorte waar- I borgsom ad J 298.98 zal geacht worden ook voor de uit voering van net te nemen raadsbesluit te zijn gestort.! 11

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 172