Afzender of voorsteller Datum num mer Korte inhoud 552 Rijksinspecteur Veenendaal deelt mede, dat de wermverschaffings- week moet samenvallen met de steunwer, dus met de kalenderweek 555 A.J.RoestSmits- weg 51A, Soest 554 Dir .Gem.werken 555 R.K.Bouwver."St Joseph", Soest 556 Voorzitter 557 Ver.voor vreemde lingenverkeer "Soest Vooruit" verklaart dat wanneer hem vergunning wordt verleend voor uitbreiding van zijn veestalling hij genoegenzalr# men dat de verbouwingskosten in mint ring zullen strekken van de hem even tueel toe te kennen schadevergoeding, ingeval uitvoering wordt gegeven aan het uitbreidingsplan. adviseert aan h.van den Broek, eige naar van perceel koninginnelaan -25 op grond van artikel 46 van de bouw verordening een aanschrijving te rich ten inverband met de omstandigheid da afvoer van het hemel-en huishcudwater thans plaats neeft over het trottoir. verzoekt, onder aanvoering van motie ven, goedkeuring voor de verlaging va de huren der door hare vereeniging ge exploiteerde winkeihuizen deelt mede, dat A'.van Beek, aan wien bij besluit van 19 februari j.1. een verlof A is geweigerd zich vervoegd heeft bij de Prov.Griffie en dat de betrokken hoofdambtenaar aldaar met de afd.Drankwet en daarna met den Burge meester zelf een telefonisch onderhout neeft gehad betreffende deze aangele genheid zendt de rekening over het jaar 1954 net verkeersbureau betreffende ter goedkeuring in.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 173