U '7 BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerkingen Cfings- teunwec Aan den Inspecteur zal worden medegedeeld dat de werk- sverscnaffingsweek samenvalt met de steunweek. laar- bij zal tevens worden gevraagd of liet bezwaar ont- mA-iMu moet dat het werkvezschaffing sloon in twee gedeelten wordt uitbetaald. unning g van zal r-if. n mind ra evep o ed ing en eige- UI 125 i bouw- te rich jheid da udwater rcttoir De verklaring zal worden gevoegd bij net desbetref fend dossier, terwijl den Raad zal worden medegedeeld Wat na onderzoek is gebleken dat zoolang de beslis sing omtrent het uitbreidingsplan niet onherroepelijk fis geworden aan zijn verzoek op wettelijken gronden Met kan worden voldaan zoodat dus de beslissing op -Sie oorspronkelijke bouwaanvrage moet worden aange houden Aan ü.v.d.Broek zal een aanschrijving worden gericht conform het advies van den directeur van gemeente werken V i motie- aging va iging ge an wien .1. een rvoegd dat de ar met de n Burge- onderhouc aangele- .ar 1954 e ter Aan den minister van Sociale Zaken zal goedkeuring worden gevraagd op de verlaging van de huren der winkelhuizen tot per week. hiervan deeling worden gedaan aan de betreffende bo ging zal mede- /Jl/d/ï ouwvereeni- Aan van Beek zal worden medegedeeld dat de beroeps- i* J(i- termijn is verstreken en dat hij thans wederom de V gelegenheid heeft opnieuw een verzoek om verlof A bij'*1 h377. het college in te zenden. De rekening welke goedgekeurd wordt zal den Raad wor den aangeboden. flS~S «ii uer

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 174