num- Afzender of voorsteller Korte inhoud mer 358 359 3bü 361 362 363 Utr.Bosch-Brand- weer-Vereenigiag Gemeente-ontvang er Lest.der kamer vax koophandel en Fa-I brieken te A'foorjt I)ir .gem .werken Voorzitter Voo rzi tter zendt circulaire betreffende afbranden van heide. adviseert aan T.G.v.d.Ham een bedrag van 88.42 uit te betalen, zijnde 3 van het door hem geïnde recht voor het ophalen van asch en vuilnis ad 2947-5D zendt uitnoodiging tot een conferentie omtrent aanleg van een vliegveld, te houden op 20 Maart a.s. te Amersfoort, te 14f uur in hotel-restaurant "De W i 11 e n verzoekt te mogen vernemen of storting in het wegenfonds en grond af stand moet, plaats hebben inverband met den bouw van een boerderij door h.IIilhorst Azn aan den Peter van den Breemerweg. Het vorenstaande wordt gevraagd inver band met den inhoud van het besluit van 17 December 1929, 5e afd.no.17/25, waarbij geen storting in het wegenfond en geen grondafstand werd vereischt inverband met den bouw van een boerde rij aan den Zwarteweg (thans P.v.d. Breemerweg) door W.van hofslot. stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieden een 2-tal ontwerp-be- sluiten tot wijziging der gemeente-en gasbedrijfsbegrooting (nos.21/468 en 23/40) voor het dienstjaar 1938» deelt mede dat een aanbieding is ont vangen van het algemeen burgerlijk pensioenfonds te s-Gravenhage voor da verstrekking van een kasgeldleening groot 110.000.= tegen een rente van 2 °/o voor het tijdvak '$1 i..aart-15 kei 1936. De aanbieding, die tot 16 Maart 1936 geldig was, is inmiddels geac cepteerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 175