Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 364 365 366 i-i VSoesterdal Alg.Publkantoor te Amsterdam Burgemeester vraagt enkele inlichtingen o.a. omtren het al of niet verschuldigd zijn van vermakelijkheidsbelasting tijdens de luchtvaarttentoonstelling deelt mede dat binnenkort van de voor naamste gemeenten in de provincie I Utrecht een propaganda-uitgave zal vei schijnen en verzoekt daarin ook de ge- i rneente boest te mogen betrekken deelt mede dat opmerkingen zijn inge komen omtrent de door den Eaad bij be sluit dd.21 December 1934 vastgestelde verordening ingevolge art.223 d.er ge meentewet, zulks ten aanzien van de bezoldiging der gemeentepolitie.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 177