I I omtren jn van ans de Adressant zal worden medegedeeld dat belasting ver-__ schuldigd is. Ten aanzien van de overige door adres sant gestelde vragen zal worden medegedeeld dat daar omtrent overleg met den becretaris en den Controleur der Plaatselijke Belastingen dient gepleegd te worden ie voor- Die zal vei k de ge- n Het college is in principe bereid in gemeld blad een advertentie te plaatsen. Aan den secretaris wordt mach tiging verleend om terzake verdere onderhandelingen aan te knoopen. bij be- gestelde der ge- an de e .m bespreking wordt besloten den Burgemeester te mach-' Lpi tigen de verordening te wijzigen naar het inzicht van den Minister doch ten aanzien van de salarisnormen welke getoetst zijn aan overeenkomstige rijkssalaris sen ook de rijksregeling en het rapport Schouten ten opzichte van de kindertoelage der betrokkenen in de nieuwe verordening op te nemen. De overgangsbepaling zooals die geldt voor het overige gemeentepersoneel dient voor het politiepersoneel geheel te vervallen. Hieromtrent zal ten spoedigste het G0 worden ge hoord

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 178