Volg num mer Afzender of voorsteller Korte i n n o u 32 33 T .okhuij aen te Soest 'ieth.Sociale Zaker. feth.de Bruijn zegt dat het voornemen "bestaat de rijksweg te verbreeden. -als dan komt een strook grond achter de boo- jmen vrij Overeengekomen wordt dat "bij het tot stand komen der wegverhreeding hieromtrent mogelijk een plan is te over wegen. komt op ultnoodiging in de vergadering [teneinde hem te hooren omtrent zijn f i- ïantiaelen toestand in verband met zijn jverzoek tot verleening eener vergunning 'ingevolge de Drankwet. stelt naar aanleiding van de mededeeling van den Secretaris, dat van rijkswege nob subsidie wordt toegekend aan het Crisis Comité D vour, aan den raad een ere., iet te vragen ter bestemming voor kleeren te verstrekken aan werkloozen en wel tot het zelfde 'bedrag als is bepaald' geweest voor 1935 t.w. f. Tevens zal aan den raad machtiging wor den gevraagd aan den minister van Social-, Zaken te verzoeken een gelijk bedrag uit) s Rijks kas aan subsidie voor gemeld doel te willen verleenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 17