BESLISSING Afcleelinq No. en Aanmerkingen 3eiae aa. het hoofd dezes vermelde autoriteiten komen Ln de voltallige vergadering van het College van burge meester en Wethouders. Hierbij is tevens tegenwoordig je lieer birecteur van Gemeentewerken. De heer Brinkhorst zect bij den aanvang der besprekin gen dat het hem van veel belang voorkomt met het Colle ge van Burgemeester en wethouders Kermis te maken en bet punt verbxeeding van ..en Hijksweg onuer Soest te bespreken. Het betreft de plannen tot het maken, van een voetpad achter de boomenrijen langs den Rijksweg. Blijkens ue verkregen inlichtingen zijn de belanghebben den niet ten volle bereid tot grondafstand hetgeen vol gens Spreker is ts betreuren, aangezien hij van oordeel is dat voor de uitvoering van het plan wel een modus te vinden is om van E.jkswege in de kosten bij te drager]. Als de grond niet Kosteloos wordt overgedragen vreest Spreker, dat Het Rijk niets aan de gewenschte verbete ring zal doen, temeer da;.r veroreeding van den hoofdzaak als eer. gemeentebelang is te beschou. •eg en in meent, dat kostelooze grondafstand niet De heer Bakker zal lukken. me 'Voorzitter is van meening dat men het plan niet van baan moet laten gaan, doch zoo zegt Spreker, laten koesteren dat de verbreeding te verwezenlijken hoop de we is De heer dat ue door geen sprake is Brinkhorst vestigt de aandacht op het feit, ieuwe wegen aan het Rijk veel geld kosten, waar- io .dsen beschikbaar zijn om werken waarvan nie: te bexostige:. Als de gemeente echter de grond i eigendom heeft is de minister naar Sprekers [meening wel te bewegen in net plan mede te werken. Wethouder de Brui ju bepleit de xosten te doen bestrij den uit het 60 millicerenplan. Hij zou deze gedachte [wel in den Haag willen bespreken. [De heer Brinkhorst zegt dat voor werkverruiming 12 mil- lioen beschikbaar is gesteld. Dit bedrag blijkt echter .«eer te kort te zijn. wethouder Gasille vraagt of het mogel.jk zou dat het College van den minister een schrijver: mocht ont vanger waar n tot uitdrukking Komt, dat wanneer de ge verbreeding in het bezit heeft voetpad aan te leggen. de., grond voor meerite het Rijk bereid is het De heer Brinkhorst zegt dat toezending van een brief als door den wet...ouder bedoeld wel mogelijk is, doch hij stelt de vraag of het voor de gemeente aanvaard ba a ajr is den grond te bemachtigen, de kunstwerken te verzet-f ten alsmede de tuintjes te vernieuwen, net Rijk zal dan het maken van het voetpad voor zijn rekening nemen. Voorts is net Rijk waarschijnlijk bereid nog per strekken de meter een zeuer uedrag aan ue gemeente te betalen i per iu in de uv drage urage De Voorzitter is van don Minister de De heer Brinkhorst king aan oeide zijden van den weg, als bij kosten, welke de gemeente heeft. Deze o.0- kan wellicht iets nooger worden gesteld. van meening dat een zoodanig voorstel overweging waard is. bij voorbaat de noodige medeweï- zegt toe, wanneer het plan tot uitvoering mocht komen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 182