f' :StdeS S! en "ee vof. mJoT V hA iï/fjo V 3 oH. BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen idressant te berichten dat niet overgegaan kan worden tot demping van de door hem bedoelde sloot aangezien leze sloot dient voor afwatering van een gedeelte van V le Soesterbergschestraat ian den directeur van gemeentewerken zal opdracht wor- ien gegeven de sloot meerdere malen tusschentijds door len betreffenden wijk-werkman te doen schoonmaken. Je gevraagde macntiging wordt verleend» \/an de hernumme— ring zal openbare kennisgeving geschieden. Iass \ji ■ie kosten van consult en eventueele behandeling door %S. nj/d 3en specialist voor «Jannij de Bree worden voor rekening f /an de gemeente gekomen. iesloten wordt aan Dührmann alsnog zijn salaris over fanuari 19p6 uit te betalen, ian den Directeur van Gemeentewerken zal regeven in ;en vervolge tijdig aan het college kennis /Opdraent worden n ^go kennis te even wanneer arbeidsovereenkomst en zullen moeten wcr - len opgezegd, b.v. leer aanwezig is. in gevallen wanneer geen crediet )p het verzoek tot het rooien v; >^ig oeschikt indien door adres* 'erbonden kosten restort )p het verzoek tot lf wijzend beschikt .at het verboden is d f u J m een oc iant vooraf cm wordt gun de daaraan !,50 in de gemeentekas worden 4 Ji:T. plaatsing w van een parkeerbord wordt terwijl hem er op gewezen zal worden r °P grond van art. 102, lid 1 sub f Algemeene Politieverordening met rij- er voertui^er motorrijtuigenrijwielen of handkarre.) m dat gedeeld voetgan gers worden mq gedeeldj het Collega kennisnemiii van de stut tot de conc sie is gekd dat deiheel Bührmann nj tijdig en 0£ onjuiste wi] ue arbeidsc eenkomst iq opgezegd te gevolge way van de gema te een fina cieel nadee moest ondei vinden. In toekomst kil nen de gevi en van dej ijke verzu; niet meer I rekening d gemeente g- men worden Voorts zal •<en Direct et verzoek wordt inhanden gesteld van den BurewaeeetL*ifi 11 i?6 ïf.ide. Wethouders geven den Burgemees- in overweging bij wijze van proef voor eer be op net verzoek gunstig te beschikken. paalden p he an et verzoek wordt afwijzend beschikt, zulks op «end i> J, ^et rapport van den inspecteur van politie.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 188