L Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum 576 577 578 579 581 Eerst-aanwezend Ingenieur van het! 2e Genie-Commandej- ment te Amersfoort. MevrwedJ6Ar - dersom, Laanstraat 54, Soest. Directeur van ge- meent ewerken Inspecteur var I-o litie J .i.ocder Gedeputeerde Sta ten Korte i n h o u I - verzoekt mededeeling of B. en 17. zich kunnen vereenigen met het ontwerp der voorwaarden, welke verbonden zullen worden aan de vergunning tot het plaat sen van banken op Kijksgrond De Directeur seert tot van Gemeentewerken advi- vun de voorwaarde ;ub aanvulling verzoekt uitstel van de bij besluit dd. 25 februari 1956 aan haar gerichte aan schrijving tot het doen afbreken van de zonder vergunning gebouwde houten werk plaats op perceel sectie G.00.5267. verzoekt het standpunt van het college! te mogen vernemen in verband met een ingekomen verzoek om vergunning tot het inrichten van een kampeercentrum op een terrein gelegen aan de Korndor- ferlaan kadastraal bekend sectie n.no. 1 901 Aan ben ge zich pits da Directe in scb )p het .B.Mulders, kerkstraat 4b adviseeri te Soest, aan te schrijven de reclame borden met opschrift; "Amstleven" Le vensverzekering; "Orion Motorolie" en "übimol" te verwijderen of doen verwijde ren binnen 2 weken aangezien de omge ving ter plaatse daardoor wordt ont sierd. Voorts wordt geadviseerd de aan de h .V.Beverolfabrieken bij schrijven dd, 25 Januari 1952, 1 afd.no.2541 verleende vergunning tot plaatsing va-, een paar reclameborden na 2b Januari 1957 niet meer lAan v. er Jin begj (worden Uommanc 12 Art. 0ebracl oalinge Besloti desbet: plaat s plaats onmidd '"Orion worden verlengen deelt mede niet bereid te zijn aar; te toonen dat hij de niet verantwoorde bi: ken rundvleesch niet heeft ontvangen. Den he rW bij zenden een besluit waarbij de termijn bi.-.nen welken de opslagplaats voor aseflj en vuilnis moet zij., voltooid en in werL king gebracht verlengd is tot 16 Juni 19 56. mi 0 sa x 'hij een 'niette te zijr; inalati :Van he direct verIer lQ r\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 189