BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen aemen i. Als- de doo it Dij ndmg te over ier ing ijn fi- et zijn edeelint swege het aa een voor oozen en I "bepaald I; ng vior- n Socialjc;|| drag uitj emeld De Voorzitter ondervraagt de heer Ckhuijsen op ver schillende punten. Het verslag is vastgelegd in een af zonderlijk hierbij dehoorende dij lage. Voorts ordt besloten dij eenige toekomstige leveran ciers van Ckhuysen te vragen of zij dereid zijn met hem zakenrelaties aan te gaan en zoo ja op welke voorsaar- den. dok den heer Lr.Vuisting te Utrecht in diens kwa- liteit van curator in het faillissement zal verzocht worden omtrent de schulden van Ckhuysen eenige inlich tingen te willen verstrekken. Conform het voorstel van den '/ethouder wordt besloten. IA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 18