BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. \U zich erp der uilen, et plaat- in advi- orwaarde iluit dd. chte aan- m van de Lten werk ,5257 - college iet een ig tot jent rum ^oriidoi- /ie ij.no, au den Ingenieur zal worden medegedeeld dat het colle- pff e zich rnet de gestelde voorwaarden kan vereenigen |its daaraan de toevoeging plaats heeft als door der Vf.H recteur van gemeentewerken wordt gerapporteerd en v. schrijven van 15 maart 19j>o, no1C'99 )p het verzoek wordt afwijzend beschikt y*Jr V 3 genomen ■Aan oen Directeur zal worden medegedeeld dat terzake [in beginsel geen bezwaar bestaat, mits in acht [worden de voorwaarden opgenomen in het rapport van den Commandant der Vrijwillige brandweer van ooesterberg du 12 Mrt1p^6, netwelk naar aanleiding hiervan is uit- Igebracht en rekenin^ wordt gehouden met eventueels be palingen van de Verordening ter voorkoming van brand. V l- nok raat 45 reclame ren" he il i een 1 verwijde- le omge- It ont- rd de aar. irijven i2p41 ;sing var Januari aan te porde blil tvangen '«esloten wordt den lieer Duiders als eigenaar van het [desbetreffend onroerend goed waarop de reclame is ge plaatst aan te schrijven dat de zonder vergunning ge plaatste reclameborden "Amstleven Levensverzekering" onmiddellijk worden verwijderd terwijl de reclameborden "Orion Motorolie" en "übimol" binnen dagen moeten worden verwijderd. Y Hf/0- t e rmijn j voor as ei' en in wer- 16 Juni Den heer ..ooder zal Vbij schrijven van worden opgemerkt dat hem door D. en 20 februari 19^6 omstandig is mede gedeeld dat hij alsnog mitsdien die bewerin J lij een andere meening taande hij beweert niet tegen zijn nalatig bliift te nalatigheid van den nee 57,20 moet betalen en dat hij zal hebben te weerleggen indien is toegedaan. Zoolang hij daarin tot weerlegging in staat is het college van oordeel dat DOoder daardoor gestaafd 4- ue blijft ;Van het besluit zal mededeeling worden 'directeur van gemeentewerken onder 'verlenging niet meer mogelijk is. gedaan opmerking aan den dat thans CaS 1 O Lö

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 190