y- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen irage^an Daane zal worden verzocht ten spoedigste de bijdrage de kos- t/m 1 April a.s., zijnde f,11.58 in de gemeentekas te 3torten. bezwaar- ',en hoogere bijdrage welke door hem verleend zou kunnen intrek j eorden bijaldien hij in een kosthuis zijn intrek nam, lal niet van hem worden verlangd aangezien de verple ging van zijn zoon dezer dagen zal worden gestaakt. k* Jj- v M en van kosten der ".7.A. Up het verzoek wordt afwijzend beschikt, ^medegedeeld zal worden dat verwacht wordt dat thans spoedig tot storting zal worden overgegaan aangezien anders gebruik jty-f'L gemaakt zal worden van de bevoegdheid verleend bij de Armenwet om den kantonrechter te verzoeken op te dragen deze bijdrage te verleenen. iditeitj' en ver- ten- f te raads- toe- isterberj -ervoer- Sf berg ,/d Test- i Hendri- 1 f.3.14 )tember besloten wordt aan van Poolen mede te deelen dat het college goed gevonden heeft dat door hem van zijn uit- keering ingevolge de Invaliditeitswet een bedrag van f.2.-- per week wordt behouden. Het restant zal in de gemeentekas moeten worden gestort. cxJf' besloten wordt aan H.H.van Hilten te Soesterberg over het tijdvak van 1 September t/m 31 december 1935 een /u /i/Au bijdrage in de vervoerkosten per electr.tram van S'berg naar A'foort van zijn zoontje Gerardus Hendrik te ver leenen van f.3.14. imeene 'schrij - Lllatie joging zullen ïgeling wordt Kennisgenomen. Kennisgenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 196