395 396 397 num- i Afzender of voorsteller Korte i n h o Datum mer 394 Commissie van toe zicht Arb.beurs net verslag van het agentschap der ar beidsbemiddeling over 1935 wordt inge volge art.9 der Verordening aangeboden. .uir .Gem.wer ken deelt mede, dat K.Aozendaaloude Gracht) je no.ló in huur wenscht te ontvangen 40 50 roeden grond gelegen aan de Schrikslaan,kad.bekend sectie H no.1021 en 1022 ged. Deze grond is oorspronke lijk aangeboden aan K.Drallvgl.rapport dd.13 Hovember 1935» no»h/341J .Joor Rozendaal -wordt verzocht van den aanwezigen grond 40 5° roeden te moge; aanwijzen, aangezien de kwaliteit van den grond plaatselijk zeer verschillend is. min.v.Soc.Zaken rijksinspecteur <7.V., Zwolle verklaart zich in beginsel bereid een rijksbijdrage te verleenen in de kosten verbonden aan het deelnemen van werk- loozen uit Soest aan cursussen te Amersfoort. medeaeelingen inzake loonbijslag voor den landbouw. 398 Veth.Soc.Zaken deelt de vergadering mede een onderhoud te hebben gehad met den Voorzitter, wnd Voorzitter, dai heer Blaas en den Secre taris, over reorganisatie van het Bur gerlijk Armbestuur. Kortheidshalve komt deze reorganisatie hierop neer, dat het Bestuur voorloopig vermoedelijk met twee leden wordt verminderd. Bat voorts het Bestuur zich zal formeeren in twee Commissies. Ben der Commissies zal zich onder leiding van den heer Sukkel be lasten met het onderzoek der wekelijk- sche ondersteuningsaanvragen, terwijl ds tweede Commissie zich zal belasten de ondersteunden een uur vo'ór de vergade ring overeenkomstig het reglement gehoor te geven. Voorts.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 197