I Afdeeling AanmerKingen BESLISSING er ar- inge- eboden. Van het verslag wordt kennisgenomen, het zal den haad (L eveneens ter kennisneming worden aangeboden. e Grachl angen de no.1021 ronke- apport n den te mogeii t van hillend Aan Rozendaal zal worden medegedeeld dat het college bereid is, behoudens goedkeuring van G.S. aan hem te verhuren den grond als door hem bedoeld, wanneer hij zijn aanvraag gestand doet. I* d een kosten werk- e voor Aan den minister zal worden medegedeeld dat werkloozen uit deze gemeente de cursussen te -Amersfoort volgen, terwijl daarbij verzocht zal worden in de betreffende kosten een rijksbijdrage te mogen ontvangen. Het cre- diet ter bestrijding van de aan de cursussen verbonden kosten welke geraamd worden op f.750.zal den Raad worden aangevraagd. Re plaatselijke landbouwvereenigingen zullen bij een schrijven op de hoogte worden gesteld van de geboden gelegenheid tot het verkrijgen van een bijslag op het j loon van de bij landbouwers geplaatste werkloozen. hun gevoelen wordt dan bij het gemeentebestuur ingewacht. tderhoud er, wnd! Secre- t Bur- ,ve komt dat het met voorts .n twee ;al zicb '1 be- :eli jk- :rwijl ds ;en de irgade ït gehooX Voorts i Re vergadering vereenigt zich in beginsel met de voor gestelde maatregelen, Bij geeft in overweging desge- wenscht drie armbezoekers aan te stellen met hetzelfde bedrag als gezamenlijke belooning (f.600.--). Met de mededeeling van den Wethouder dat getracht zal worden deze maatregelen voorloopig voor den tijd van drie maanden ingaande 1 April a.s. in te voeren kan de ver gadering zich eveneens vereenigen. Overeengekomen wordt dat de Wethouder de voorloopige plannen den raad zal mededeelen. hij voldoening van de proef zullen t.z.t. den Raad voor stellen bereiken tot wijziging van het reglement voor het Burgerlijk Armbestuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 198