Volg num mer Afzender of voorsteller Korte i n h o u 399 J.C.J.Knegt en nen, A1dam Voorts sullen xUn» twee armbezoekers moeten worden aangesteld tegen een ge- zamenli.ike belooning van f.600.per jaar. Ook de leien der beide hierboven bedoelde commissies voor elke commissie twee personen zullen een presentiegeld genieten van f125»-- Per zitting. deelen mede dat de woningbouwvereni gingen öt.Joseph, Patrimonium, Goed Ho nen en Ons Bexang voor de brandverzeke ring hunner eigendommen gebruik kunnen maken van het contract van brandverzeke-, ring, hetwelk zij in opdracht der vereen, van hed.gemeenten te s-Gravenhage met prima assurantiekantoren ter Amsterdam- sche beurze hebben gesloten. Beslot worden vastge den de sie i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 199