IT937. Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 400 VHuiders Han- iel My. te o.oes- terberY 401 402 chatter van het vergunningsrecht ed J oneeing ieuweweg 17, Boe 40^ 404 405 V .hed "Labiko- wegwijzer" Mij. Bestuur toningbouw- vereeniging "uoed Wonen Directeur var Ge meentewerken verzoekt vergui ming voor liet oprichten van eer: benzinestation schestrnat op perceel ■r-e legde teek a .d Araersfcort- ectie Eo11 ■m; volgens overge De directeur van gemeentewerken advi seert gunstig o_u schreven van 1j Haart 1930, no 26/14 alsmede de commandant 'der vrijwillige brandweer van doester- berg bij rapport van 25 Haart b: ■engt advies dit over de vaststelling van het vergunningsrecht over "net ver- gunningsjaar 1 Hei 19^6 t/n J0 April verzoekt toestemming tot ivan haar woonhuis hoewel het buiten de achtergevel-rooili De directeur van gemeentewerken seert adressante mede te deelen betreffende aangehouden uitbrei ding perceel staat advi- der Woningwet bouwplan zal op grond van moeten ar t j dat het] worden 4e lid v r s a gt itsing van eet driesprong ing tot pla£ Labiko-wegwijzerpaal cp de to.Hariënburgh. .De Directeur van Gemeentewerken acht plaatsing onnoodig, doch stelt, wa neer /net College van D.en W. een andere mee ning is toegedaan, eenige voorwaarden voor verzoekt ern mogelijk i: weg langs itig te overwegen of het op dei. hoek vai den nieuwe den woningbouw en de Beetz- laan (no.96) een gaslantaarn te plaat sen. deelt mede dat door W.van Breukelen, Korte Hartweg 29, te boest, niet is vol .daar: aav den inhoud van voorwaarde 1 en 1 1 opgenomen in de hem bij besluit dd. 21 Mei 1935 verleende vergunning ingevolge de hinderwet voor net oprici/ ten van een bakkerij met toebehooren in perceel sectie H.rc.5495 gelegen aan de Schrikslaan. Geadviseerd wordt aan van kreukelen eer]' 'aanschrijving te rianten. L V UJ- I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 203