Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 40b "Je Voorzitter. 407 directeur Jer.ee - tewerker. 408 Afd.financiën iadviseert der. raad ter vaststelling as 'te bieder: een oritwerp-besluit tot wijzj Iging der gemeentebegrooting ;.o. 21/469 en een ontwerp-besluit tot wijziging va de begrooting van het wegenfonds ;0. '24/22, beiden voor liet dienstjaar 1955 [adviseert aan D.J.Visser, kerkstraat 20a, te boest, ontheffing te verleenen |van liet bepaalde in art. 14 sub b der [Bouwverordening zulks in verband net h bg gemeld artikel sub V bepaalde voor jden aanbouw van een winkel op perceel sectie li.no. 3928. Deze ontheffing zal [onder gelijke voorwaarden kunnen worden ,verleend als die verleend bij besluit [van 9 Juli 1935- Laatstgenelde is door het verstrijken var: den daarin gestelde termijn vervallen. deelt mede, dat de opbrengst der water levering t/ra 1935 afgenomen over de ui breiding in den Braamweg ten behoeve waarvan door li.van Amersfoort op 25 Oc tober 1952 een waarborgsom groot ƒ.228,75werd gestort, ƒ.515,20 bedraa^ zocdat teruggaaf dezer waarborgsom au ƒ.228,75 vermeerderd met de rente vana 1 Januari j.1. tot den dog der taling ad 4 kan plaats vinden Specificatie waterverbruik: 1 ,50 55,20 5520 44150 ƒ.515:20 erugbe 1952 1955 .1954 1955 409 ifdfinanciën deelt mede, dat de opbrengst der watei levering t/m 1955 afgenomen over de uitbreiding in de Koninginnelaanten behoeve waarvan door li.van Breukeier op 2 Januari 1 952 een waarborgsom 6r0c 158,= werd gestort, ƒ.172,05 bedraad zoodot teruggaaf dezer waarborgsom, aj .158 vermeerderd net de rente vana.> 1 Januari j.1. tot den dag der terug betaling ad 4 io kan plaats vinden. specificatie waterverbruik 1932 22,90 1955 50,80 1954 50,8b 1955 88,05. J7TT27&

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 205