/9u. I 1/469 irig va :;0. 19/ BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen De ontwerp-besluiten zullen den Raad ter vaststelling worden aangeboden. fa at leenen der met h voor rceel g zal worden! luit 3 door stelde water de ui ioeve 25 6c jjjedraag wm au ;e vana erugbe r wat ei r de n, ten ikelen :om Oroc bedraad ;som, ac ,e vanaf terug- len. [n afwijking vsn het advies van den directeur van gemeen tewerken wordt afwijzend op het verzoek beschikt aar.ge- :ien niet van grens tot grens wordt gebouv/d hetgeen rereischt is bij gesloten bouw, terwijl tevens door het overschreden V jestaande pand reeds de rooilijn wordt esloten wordt aan t.van Amersfoort terug te betalen U/i e waarborgsom ad ,'.228,75 vermeerderd met de rente ad 7° vanaf 1 Januari 19/'1 "k0"1' ^en dag der terugbetaling J 3esloten wordt aan h.van kreukelen terug te betalen ccZ-f. ie waarborgsom ad y. vermeerderd met de rente ad 1 7° vanaf 1 Januari 1936 tot den dag der terugbetalin^y^^ JiUi/f I WIJZ3 gL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 206