Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer K o r t e inhoud 419 420 421 422 '23 e d G U ij k c s directeur van Ge- meentewerker- directeur van Ge- mee tewerken. directeur van Ge meentewerker - .directeur van Ge-I meent ewerken vrager de totstandkoming v-<n een veror dening, waarbi, voorgeschreven wordjt, *ütiat| de kapperszaken iederen ninsdagmiduag Uitgezonderd in de weken samenvallende het de algemeene feestdagen, gesloten zullen zijn. de Commissie voor de strafverordeningen kar zien met de gevraagde regeling ve.r- Uei igon. e regeling zal uitsluitend moèl {ten betrekking hebben op iiet verricntei van kappers- en barbierswerkzaamheden. biedt ter behanueling aan eenige verzoe ken om oouwvergunning vergezeld Van ae hoodige teekeningen en adviezen. yr-agt aanvulling van personeel bg zijn dienst, teneinde uitvoering te kurnen keven aan de hem verstrekte opdracht inj Uake verbetering van weger; te ooester- berg. Getraciit zal worden den neer uor- [Las, die reeds meermalen zijn assistentie {verleende, daarvoor aan te remen. jDe Commissie openbare «erken kan zich hiermede vereenigen. zendt een plan tot verbetering van den oorderweg. De Commissie Openbare .-erken hiet tot verbetering van den te adviseert ^aari zoolang ae rioleering ploot langs uen weg niet heeft gevonden van de plaats brengt een nader gewgzigd rapport uit inzake rioleering beetzlaan, waarvan dei {kosten in totaal worden begroot op /'1<t>5, wem bedrag bestreden kan worj den uit het crediet "wegenaanleg 't harf süe Commissie openbare «erken vereerigt Zien met dit rapport terwijl zij tevens adviseert -en nog onveruard ged-elte va;fl den uachtegaalweg var. een eenvoudige kunstverharding te voorzien.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 213