H1. o/r- O V 'J- 5"W Aanmerkingen Afaeeling E S L I S S N G vsror- l dt•tihlil liduag llende loten .exiingen .ng ver- .tend raoe] rricntex: meden. verzoe- bx0 zijn icui.nen racht in- oester eer Jor- sistentié n zich de: viseert g over vax: de plaats >rt uit n.rvan de! op 1 kan worj ;g t haïj jreenigt tevens ieeltc Dudig<: va.'i ne ontwerp-verordenmg wordenaangeboden. ter vaststelling Gelet op net advies van Bouw- en .<oningtoezicninos. D2 col 33/3G >5/43, >5/^4, 35/47 en 33/ 26, wordt be sloten de aanvragen nos. 1/121b, 1/1197, 1/1221, 2/3b1 en 1/120Q in te willigen. Je aanvrage no.1/1223 wordt aangehouden nesloten wordt den machtigen den neer cvereexiKomst Directeur van Gemeentewerker; te Jorlas tewern r. stellen op arbeias nan den nirecteur vax: Gemeentewerken op te aragen een korte berekening in te zenden verbonaen aan de riolee- ring van den aooruerweg tot der: iieuvelweg. Gesloten wordt den kaaa voor re stellen tot rioleering vaxr de Jeetz.Laan re besluiten en voorts nadat de Jirec-. teur van Gemeentewerk ex; kostenopgaaf zal nebbexi gege- ven voor te stellen den LLacntegaalweg (gedeelr eljjk van een eenvoudige kunst verhar dintJ re voorziexi. VcJii ctie Va li

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 214