Volg num- Afzender of voorsteller Datum Korte mer plaatsel^k Bestuur ried .Bond v.BeroepIs- pensionhouders enz te Joost. [verzoekt veer een te nouuen feestavond op 27 April a.s. in hotel genland (voed propaganda de vermakelijuneiasbelastiiJ niet te doen heffer:. jliet doel van den Bond is het propagee- ;ren van Vreemdelingen Verkeer, om hier- linede het bestaansleven der gevestigde pensions te verbeteren. ■25 42b ie Voorzitter. Bestuur van Bederf landsch Instituut! va. Architectei te Hengelo. 'stelt voor over te gaan tot vaststel ling van net verlofsrecht voor het ver lof sjaar 1 hei 'po t/m po .April 19p7« .verzoekt een onderhoud te willen toe staan omtrent de reorganisatie aer bcnoonneidscomraissie 427 428 429 ninist er van ri- rancien i.ih v a n elf, hoofd o.l.school Beetzlaan, noest. Gedeputeerde ota- ten van ütrecht. zendt afschrift van het besluit, waar bij net quotiënt, bedoeld in artikel 21 van net financieels verhoudingsbesluit over het bcekingstfdvak 19p4/ 'pp voor deze gemeente wordt vast ge: steld deelt mede dat nog een rekening over 19p5 moet inkomen ad .20,= voor leve ring van bibliotheekboeken door den boekhandelaar Visser te boest. deelen nebben mede in beginsel geen bezwaar der begroeting tegen de besluiten tol wijziging 19pu nrs.21/ 447, 21/455i! 21/456, 21/46p, 21/46b en 21/ 467. ien aanzien van net besluit nr.21/45^ verzoeken zij nader te worden ingelicht omtrent ae voorgenomen uitgaaf (.toela ge v.heijot). Ten slotte verzoenen zf te mogen verne-j men welke omstandiglieden er den raad toe nebben geleid in afwijking van net voorstel van Burgemeester er wethouders! te besluiten tot toekenning van een toe slag aan B.Xarelse, alsmede of de ziens' wijze van net College r og ongewijzigd is gebleven

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 215