7 m /9UHV/ BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. .ot betaling wordt besloten. 9f*£ kennisgenomen. rh%3io j Besloten wordt den directeur van Gemeentewerken te eu machtigen de materialen aan te koopen bij de firma '/er-. i koeien te noest voor /.ó00,=. X- conform net advies vai; den nxrecteur van Gemeentewei- <*41 ken wordt afwijzend op net verzoek bescnikt. Aan net Bestuur der oouwvereeniging meue te deelen, U dat de beantwoording van net scnrijver van net ooilege aT"*' geenszins bevredigd neeft en daarom blijft aandringen op /u betere exploitatie van net woningcomplex met terzijde stelling van persoonlijke belangen der leden. Het Ooilege besluit voorts al of niet in afwijking van liet standpunt van een vorig college Het bestuur aan te schrijven huurders die geen huur betalen de woningen te doen verlaten met gebruikmaking van uitzetting.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 218