num- Afzender of voorsteller Datum mer 34 35 36 37 33 3e -vfv.eeling ns.J.i.van Schaick kerks tr «2» hoest Burg.en /eth.van Baarn d.Bult en fvan Veeren, Klerken ter secretarie .u.H.Tonus,klerk ten kantore van den gemeente-ont vanger Korte o u deelt mede, dat door H.Brouwer, P.van -loveH.Seezink en J .11.Boeter allen steuntrekkers, inkomsten verzwegen zijn over de dagen van 21 t/m 24 Jee.1935 v,aardoor zij ten onrechte steun hebben genoten. vraagt namens de i.at.Chr.Geheelonthou ders /ereen.vrijstelling van vermakelijij heidsbelasting op ie filmvertooningen, die gehouden zullen worden in het gebouw aan het Jriftje op Jonderdag, 9 Januari 1936. opbrengst is bestemd voor drankbe- eslote an Hov strijdig dealen mede dat van het aan den secretaris aer gezondheidscommissie te Baarn toegekende wachtgeld een bearag van f.102.19 ten laste dezer gemeente k mit en verzoeken dit bedrag te storten op de girorekening I0II3 van den gemeen te-ontvanger van Baarn. verzoeken indien het college onverhoopt jniet wenscht terug te komen, op het indeij tijd aan den raad gedane voorstel tot 'verlaging ram de minimum-wedde van den Irang adjunct-commies tot f.leou.-- met 'de bedoeling de klerken ter secretarie met vakdiploma in dezen rang in te dee- len, thans in aanmerking te mogen komen voor toekenning van een extra periodiek verhooging. verzoekt het college zijn wedde zoodanig te bepalen, dat zoowel onder de thans toe te passen 5 B korting, als bij de hem op 1 Lei 1§36 in uitzicht gestelde vaste aanstelling, zijn netto-salaris op ten minste f.75.-- per maand besten digd blijft. Bsslote ordt c tot he t ■en rui v oor het I erbanc w ri 19: tellir en en Beslot« ■borsts ■achtg lome nd€ >a s chi i orden oevsel in he lissii baten 935 ar ing ortin; is ven oorsti p net oor g

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 21