num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 435 3e Afd.ter secre tarie 436 Min.v.Soc.Zaken 437 Min.v.Soc.Zaken verzoekt te mogen vernemen of - en zoo ja, tot welk bedrag moet worden bijge dragen in de kosten van verpleging van armlastige krankzinnigen t.w. door de wed.H.v.d.Broek, Schoalstr.38 t/'b van haar dochtertje -dirkje en door J.de Bree, Birkstr.lÖa, t/b van zijn dochtertje Janny, resp.verpleegd wordende in de in richting "W.A.Hoeve" te den bolder en "Lozenoord" te Brmelo. Je terzake door den controleur uitge brachte rapporten, betreffende den fi- nancieelen toestand' van het gezin v.d. Broek en de Breeworden hierbij over gelegd. deelt mede, dat B.J.Hoepner naar zijn meening als een bonafide valide werkloo- ze is te beschouwen en zal gaarne ver nemen welke overwegingen ertoe hebben geleid de steunverleening te beëindigen en of alsnog aanleiding wordt gevonden hem wederom in den steun op te nemen. Be Minister bericht, dat hij er zich me' de kan vereenigen, dat zoolang nog geen beslissing is genomen op het verzoek om ontheffing van de verplichting tot op richting van een arbeidsbeurs, de werk zaamheden voor het agentschap der ar beidsbemiddeling blijven opgedragen aan een der ambtenaren ter secretarie. Mitsdien zal de Hijksbijdrage in het salaris van den agent over 1935 aci f.200.worden betaalbaar gesteld. 438 Jirecteur van het I Staatsboschbeheer Utrecht deelt mede met belangstelling kennis te hebben genomen, dat B.en ook van meer ning zijn dat het gewenscht is het kam peerterrein te verplaatsen naar de over*' zijde van de spoorlijn Utrecht-Amers- foort, terwijl hij zich met een uitbrei ding van het kampeerterrein kan vereeni* gen. Voorts wordt in overweging gegeven de plaats van het kampeerterrein met enkele niet te veel in het oog vallende borden aan te duiden, en het reclamebord voor het natuurbad, dat zich in de na bijheid van het nieuwe kampeerterrein te vindt, te verwijderen. Je

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 221