rij en zoo bijge- ing van oor de /b van J.de Bree, ertje in de in- der en uitge- den fi- ;in v.d. .j over- ESLISSING Afdeeling en Nc Aanmerkingen Besloten wordt de Wed.H.v.d.Broek in de kosten van ver-y jM. pleging van haar dochtertje dirkje f.2.-- per week te doen bijdragen. joor J.de Bree zal geen bijdrage verschuldigd zijn. Aan den Minister van Boe.Zaken zal opnieuw het stand- werkloo- I punt van het college te dezer zake worden medegedeeld zooals dat reeds is neergelegd in dezerzijdsche brie ven van 13 i'ehruari en 12 iaaart j.1. Voorts zal worden .r zijn •ne ver hebben iè'indigen jevonden nemen. zich me- nog geen srzoek om tot op- de werk- ier ar- cagen aan rie Ln het J ad te ld. medegedeeld dat Hoepner inmiddels werkzaam is als de monstratiebakker. Ke nni sge norne n ke mui a te k van meer het kam- r de over* -Amers- n uitbrei- I n vereeni* g gegeven in met vallende eclamebad n de na- terrein te lan den rlaad zal worden voorgesteld het kampeerterrein Ay te verplaatsen en het daarvoor benoodigde crediet ad f.140.-- toe te staan. h HtïA Je

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 222