Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 439 440 jj'.Drost e.z. "be woners van de Paltz, Soest Min*v«Binnenland- sche Baken 441 Birv.Gem» werken 442 Dirv« Gein» werken 443 Dir.v.Gem. werken ue Dir.v.Gem.werken verstrekt bij schrijven dd«l April 1936, no.860 een kostenberekening betreffende bedoelde verplaatsing. verzoeken niet te besluiten tot het ver plaatsen van de kampeergelegenheid. vestigt de aandacht op het zeer talrijk voorkomen van de bastaard-satijn vlin der en verzoekt te bevorderen dat de aanwezige rupsennesten worden verwijderd en vernietigd, hetgeen zou kunnen ge schieden door werkloozen. De adviseur der beplantingen brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.28 Maart j.1. bericht, dat het voor A.Bos vervaardig de bouwplan voor een terrein aan de Birkstraat door de schoonheidscommissie is goedgekeurd, zoodat thans zal moeten worden overwogen of verkoop van een klein gedeelte van het betreffende per ceel is te aanvaarden. In verband hier mede wordt gewezen op een mogelijke ver breed ing van de Henr«Blaekwegwaardoor het wenschelijk zal zijn als compensa tie een strook te reserveeren ten be hoeve van de politiewoning. Blijkens nader rapport van den Dir.v. gem.werken dd.11 Maart 1936, no.A/4 zal de oppervlakte van het in koop gevraagd gedeelte 400 K2 (16 bij 2 59 bedragen. bericht omtrent het verzoek van het Ooilege van Kerkvoogden van de ïied.Herv| gemeente te üoesterberg om aankoop van een strook grond gelegen aan de Luit. Koppenlaan, kad.bekend als sectie E no.2055 ged. en groot 295 i adviseert naar aanleiding van het ver zoek van PJCromjongh tot plaatsing van een Evangelisatietent op het ter rein aan de Spoorstraat hoek Boesterergr weg voor het tijdvak van 26 t/m 31 Juli a.s. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 223