3 BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen 30 een loeide het ver- eid. talrijk n vlin- at de erwi jderi en ge- eng t rijven vaardig- ,n de lommissie ,1 moeten i een snde per- ,nd hier- .ijke ver* waardoor >mpensa- ;en be- Lir.v. .A/4 zal gevraagi Iragen. i het hed.Hervi koop van 3 Luit. tie 2 het ver- atsing et ter oester ergk m 31 Op het verzoek wordt niet ingegaan. Hiervan zal mede- deeling worden gedaan aan belanghebbenden. B2 h' 4 13 U Aan de inwoners zal door middel van een publicatie in P2 u/\ de plaatselijke bladen verzocht worden om alle rupsen- nesten voorkomende irx doornenhagen alsmede op de eik en de iep spoedig te verzamelen en daarna te verbran den. 1 Aan den Raad zal worden voorgesteld het terrein te ver- koopen voor f.2200.-- onder de gebruikelijke bepalingen en voorts onder de bijzondere bepaling dat aan x>os uit weg aan de achterzijde zal worden gegeven op een strook grond ter breedte van 3 d-e verbinding vormende tusschen de kerd.Huycklaan en den Henr.Blaekweg vooraf zal echter het advies worden ingewonnen van de commissie Grondbedrijf. hiïiL .besloten wordt den Haad voor te stellen om den verkoops- [P ^{j prijs te bepalen op f.2.-- per 1£2. Vooraf zal echter het advies van de Gommissie Grondbedrijf worden inge- su wonnen» Aan den Haad zal worden voorgesteld het betreffende terrein in gebruik te geven voor het tijdvak van 26 t/m 31 Juli a.s. tegen een bedrag van f.25*~~» Vooraf zal echter het advies worden ingewonnen van de commis sie Grondbedrijf.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 224