Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte mhou 444 uommlssie voor Ge organiseerd Over leg te Soest 445 446 447 incassobank ±».V. te A'damf kantoor Utrecht) Ver. ".Jijkverpl» nuis ter Heide en omstreken" te Huis ter Heide On tv .Heg. en Homei- nen, A'foort 448 ilevr.J.H .Adersom, Laanstr.54,Soest 449 v oorzitter zendt advies inzake de ontwerp verorde ning als bedoeld in art.223, 3e üd. der gemeentewet. Je commissie adviseert de bestaande formatie van 2 hoofdagenten van politie te handhaven, terwijl zij bovendien adviseert de maximum-wedde va den inspecteur van Politie te bepalen op f.3500. de wedde van den hoofd agent van politie op f.2lu0. He commissie dringt er op aan, dienst jaren elders doorgebracht in bezoldigde politiedienst voor de berekening van diensttijd voor de toekenning van perio dieke verhoogingen mede te doen tellen, terwijl de persoonlijke toelage te ver- leenen aan den majoor van politie te beschouwen ware als een vaste toelage. verzoekt een offerte te mogen maken voc een uitgebreide fraudeverzekering. zendt: le het jaarverslag over het jaar 1935 1 2e de rekening van ontvangsten en uit gaven over het jaar 1935 en 3e de begrooting voor het jaar 1937* vraagt of accoord wordt gegaan met de voorgestelde voorwaarden, welke verbon' den zullen worden aan een te verleenen vergunning tot het graven van lóoG LI3 grind, voorts wordt bericht verzocht 0: de 200 M3, waarvoor bij akte dd.2 Sep tember 1935 vergunning werd verleend, reeds zijn weggevoerd. He dir.v.gem.werken kan zich met de voorwaarden vereenigen en deelt mede d bedoelde 200 IT3 nog niet zijn wegge voerd verzoekt den Haad uitstel toe te staan voor het afbreken van een zonder ver gunning geplaatste schuur. stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieden een 2-tal ontwerp-beslui ten tot wijziging der gemeente- en gas bedrijfsbegrooting over het jaar 1935 nos.21/472 en 23/Al.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 225