9' '«A '7U- 'Wh HA alt. /yu/rsk HA. o^J. v iW BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerkingen i-er orde lid der *ert de je nten jl zij jedde va spalen loofd- lienst- iOldigde r van m perio tellen, te ver- Le te celage iken voc ng. besloten wordt aan den raad de ontwerp-verordening ter vaststelling aan te bieden, terwijl in afwijking van het advies der commissie voor ueorganiseera overleg aan den raad zal worden voorgesteld in de formatie maar één hoofdagent van politie op te nemen en de maximum- Bedde van den inspecteur van Politie te bepalen op f 3 4-0 0 Voor het overige gaat de vergadering met het advies der commissie accoord. an een eventueele aanbieding zal geen gebruik gemaakt. jorden I ie bescheiden zullen den Kaad ter kennisneming worden 1935 I verSeleg^« en uit- 1937- met de verbon- rleenen 600 i.13 zocht 0: .2 Sep- leend t de mede d; egge- r ver- lling -beslui en gas i.r 1935 Je ontvanger van de registratie en Jomeinen te Amers foort zal worden medegedeeld dat met de door hem voor gestelde voorwaarden accoord wordt gegaan. V M handen te stellen van B.en V. om praeadvies. e staan Aan den Kaad zal worden voorgesteld het schrijven in cJii Conform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten.! M

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 226