Volg- num- Afzender of voorsteller mer 45<J 451 452 453 (ied.Staten Lerst-Aanwezend. rr.v/h 2e uenie- u ommandement Afd.Financiën Dir.Gem.werken 454 Insp.v.Politie 455 folter Bakker, üaarn 456 Dir.Gem.werken Korte 1 n n o u adviseert de rente van debet-saldi doo. de woningbouwverenigingen en -stich tingen verschuldigd over het le kwartai 193° te "bepalen als volgt: van 1 Januari t/m 15 Januari op 4 16 3 februari 3/2 4 Pebruari 31 -kaart 3 bericht omtrent het verzoek van K.van Loon en K.C.i'illemans om een gedeelte van het perceel H no.5492 in bruikleen te mogen ontvangen. deelt mede, dat de verlofhouder Klaas Schuijt ter zake van overtreding ingev art.59» le lid sub /e der drankwet ing art.74 v.v.Str.op 7 iïov.1935 een trans actie heeft aangegaan tot een boetebet ling van f.30*-- fliet afstand van de in beslag genomen dranken, terwijl hij op 20 ürt.1936 voor overtreding van art. 59 lid 1 sub 1 en 7 der drankwet onher roepelijk werd veroordeeld tot f.5»-~ en f.15.-- boete, subs.3 en 8 dagen hechtenis. in verband daarmede wordt gewezen op het bepaalde bij art»5ü van de Drankwe verzoekt op perceel sectie L no.l8ö4 gelegen aan de Amersfstraat alsnog ee landhuis te mogen bouwen en wel op het hoogtepunt van dat perceel (een en an der is aangegeven op een bijgevoegde teekening biedt ter behandeling aan eenige verzo ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. maken bezwaar tegen het raadsbesluit vs 4 -uaart 193^» 4e af deeling no.2l/465 tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1935* deelt mede, dat onder "toestand" in vo< waarde 5 van de ontwerp-vergunning tot het graven van grind in de militaire terreinen te Goesterberg inderdaad moe worden verstaan: toestand, overeenkome de met dien toen de banken en papierba ken nog niet waren geplaatst, in verba hiermede wordt vertrouwd, dat B.en zich met den inhoud van voorwaarde 5 kunnen vereenigen. Aan de form l jJe Lei ment 2 word er de ove (Jonf oj 1'ot v 5 een Beslo leend co nee te tr Adrej teger hem t Leze ke if Jelel 4 APj de as

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 227