/7U.U5 sluit vs 1/465 oting in voi ing tot taire aad moe e enk ome apierba ii verba i. en H ,rde 5 .ldi doo: stich- i kwartai )p 4 3)z 3 i K.van sdeelte ruikleen r Klaas ng ingev kwet ing en trans boetebet an de in 1 hij op ■an art. iet onher f.5.-- dagen izen op s Drankwe 10 .1804 ilsnog ee al op het 3n en an- evoegde I BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Aan de Gedeputeerde Btaten zal worden geantwoord con form het schrijven hiernevens als bijlage gevoegd. be Berst-Aanwezend ingenieur van het 2e Genie Gomtnande- ment zal worden medegedeeld dat met zijn uitlegging kan worden accoord gegaan, tterhalve zal thans de betreffen de overeenkomst worden aangegaan. J- lbjJ- Gonform het advies van de afd.financiën wordt besloten, iot verhuring wordt besloten, zulks tegen een bedrag van 5 cent per roede. Besloten wordt het aan Klaas Schuyt op 4 ^ei 1934 ver leende verlof A, geldende voor de voorlocaliteit en de concertzaal van het perceel van »eedestraat no.32 in te trekken. J' Ta' Adresssant zal worden medegedeeld dat bij het college |/- tegen bebouwing van perceel sectie b no.l8ü4 op de door hem bedoelde plaats in principe geen bezwaar bestaat. Beze beslissing wordt genomen in afwijking van die wel ke is genomen in de vergadering van 28 Februari 1936. ige verzo tl Gelet op het advies van Bouw- en /oningtoezicht dd. ld van de 1 4 April 193& nos.35/49» 35/32 en 35/45 wordt besloten en. de aanvragen nos.1/1224, 1/1213 en 2/362 in te willigen. Cu,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 228